Algemene voorwaarden – Wolf Invest

Algemene voorwaarden

De contactgegevens van Wolf-Invest NV zijn:
Wolf-Invest NV
Tabakvest 33, 2000 Antwerpen
Maatschappelijke zetel: Luitenant Lippenslaan 60, 2140 Borgerhout (Antwerpen)
Telefoonnummer: +32 3 349 27 10
E-mailadres: info@wolf-invest.be
Ondernemingsnummer: BE 0694 839 506

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 januari 2018

Deze website wordt beheerd door Wolf-Invest NV. Door het gebruik ervan, aanvaardt de bezoeker integraal de gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe om ze zonder enig voorbehoud te respecteren. Wolf-invest NV behoudt zich het recht om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen, waarbij de gebruiker verzocht wordt om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik opnieuw door te nemen.

Aansprakelijkheid betreft de informatie op deze website

Wolf-Invest NV streeft naar een zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het doel van deze website is om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Wolf-Invest NV. De verstrekte informatie maakt op geen enkele manier juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie is bijgevolg op eigen risico. Wolf-Invest NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Wolf-Invest NV is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz.

Aansprakelijkheid algemeen

Wolf-Invest NV is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website. Wolf-Invest NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden schade (direct of indirect), winstderving mbt werkonderbrekingen, beschadiging aan systemen, apparatuur of eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen en schrijven van informatie op haar website. Hoewel Wolf-Invest NV zich inzet om de website 7 dagen op 7 en 24u op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische, of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gebruikers van de website, of derden.

Links naar andere websites

In bepaalde rubrieken bevat de website van Wolf-Invest NV eventueel hyperlinks naar webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.wolf-invest.be. Deze webruimten van derden blijven de alleen-verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. Wolf-Invest NV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring of wettiging in van de elementen bevat in deze websites. De beheerders van deze websites zijn bijgevolg de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, etc. Wolf-Invest NV wijst dan ook alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, gepubliceerd op deze websites waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Wet van toepassing en rechtspraak

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit deze website zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn. Wolf-Invest NV kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Intellectuele rechten

De gebruiker van deze website mag geen informatie verkregen op deze site wijzigen, kopiëren, doorgeven, verspreiden, vertalen, publiceren of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de vermelde informatie, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolf-Invest NV of de desbetreffende rechthebbende. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wolf-Invest NV of rechthoudende derden.

Promotie / Communicatie

Wolf-Invest NV heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met derde partijen.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Het beleid van Wolf-Invest NV voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website.

+32 3 349 27 10